Client: SkandaU

Year: 2018

Resolution: 1920x1080

FPS: 25


Gear:

Panasonic GH4, Samiyan Lens VDSLR kit, Ronin M